Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтэс

Хэлтсийн даргын тушаал


2020-01-15 13:58:00

2019 оны А тушаалууд
   Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох  

тухай

 

 

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны “Заавар шинэчлэн батлах тухай” 41 дүгээр тогтоол, Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн зааврын 7.3.2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

        1. Техникийн болон ажилтны буруутай үйл ажиллагааны улмаас үргүй зарцуулсан хэвлэмэл хуудасны ашиглалт, зарцуулалтын 2019 оны жилийн эцсийн  тооцоог үндэслэн архив, бичиг хэрэг, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Э.Мөнхзулын цалингаас хавсралтад заагдсан хэмжээний төгрөгийг суутгал хийхийг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн  мэргэжилтэн  (Н.Эрдэнэчимэг) зөвшөөрсүгэй. 

          2. 2019 оны жилийн эцэст хавсралтад дурьдсан хэвлэмэл хуудсыг үргүй зарцуулсан гэж тооцон хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Үргүй зардал гаргахгүй байх үүднээс дотоод сүлжээг ашиглан стандартын шаардлага хангасан баримт бичиг үйлдэн гаргаж байхыг нийт мэргэжилтнүүдэд үүрэг болгосугай.

        

 

       

         ДАРГА                             Д.ОТГОНЖАРГАЛ

                                                                D:\Bichig hereg 2019\dargiin tushaal-2019.docx

 

 

 

Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажиллах

   хариуцлагатай эргүүл томилох тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Налайх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/357 дугаар захирамжийг  тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

         1. Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажлын байранд ажиллах хариуцлагатай эргүүлийн хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

           

         2. Баярын үеэр ажиллах хариуцлагатай эргүүл нарт хуулийн хүрээнд холбогдох эрх зүйн чиглэлээр зааварчилгаа өгч, хяналт тавьж ажиллахыг архив, бичиг хэрэг дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн  (Э.Мөнхзул)-д даалгасугай.

 

          3. Батлагдсан хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж, сонор сэрэмжтэй байж,  галын болон болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлж, жижүүрийн дэвтэрт тэмдэглэл хөтөлж, шуурхай удирдлагаар ханган үр дүнг тайлагнан ажиллахыг хариуцлагатай эргүүлүүдэд  үүрэг болгосугай.

 

  

ДАРГА                         Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

Хэлтсийн эд хөрөнгийн тооллого

явуулах тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 70, 71, 72 дугаар зүйл, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.1 заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

         1.Тус хэлтсийн тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

 

 Тооллогын комиссын дарга:      

                      Э.Мөнхзул                      - Архив, бичиг хэрэг дотоод ажил хариуцсан               

                                                                мэргэжилтэн

 Гишүүд:                                                

           Х.Мөнгөнтуяа                - Сургуулийн өмнөх боловсролын асуудал 

                                                                хариуцсан мэргэжилтэн          

                       М.Нандинцэцэг              - Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан      

                                                                ахлах мэргэжилтэн

            Нарийн бичгийн дарга:                      

           Н.Алтанмөнх                  - Статистик мэдээлэл, хяналт  шинжилгээ               

                                                      үнэлгээ хариуцсан  мэргэжилтэн                          

 

        2.Байгууллагын үндсэн эд хөрөнгийн тооллогыг 2019 оны 12 дугаар сарын 20-оос 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд үнэн зөв чанартай явуулж, дүн мэдээг тайлагнахыг комиссын дарга (Э.Мөнхзул), жилийн тайлан тэнцэлд тусгаж ажиллахыг ажиллахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн (Н.Эрдэнэчимэг)-д даалгасугай.

 

ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох  тухай

 

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны “Заавар шинэчлэн батлах тухай” 41 дүгээр тогтоол, Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн зааврын 7.3.2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

        1. Техникийн болон ажилтны буруутай үйл ажиллагааны улмаас үргүй зарцуулсан хэвлэмэл хуудасны ашиглалт, зарцуулалтын 2018 оны жилийн эцсийн  тооцоог үндэслэн архив, бичиг хэргийн ажилтан Э.Мөнхзулын цалингаас хавсралтад заагдсан хэмжээний төгрөгийг суутгал хийхийг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн  мэргэжилтэн  (Я.Бат-Очир) зөвшөөрсүгэй. 

          2. 2018 оны жилийн эцэст хавсралтад дурьдсан хэвлэмэл хуудсыг үргүй зарцуулсан гэж тооцон хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Үргүй зардал гаргахгүй байх үүднээс дотоод сүлжээг ашиглан стандартын шаардлага хангасан баримт бичиг үйлдэн гаргаж байхыг нийт мэргэжилтнүүдэд үүрэг болгосугай.

        

 

       

         ДАРГА                             Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

 

Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажиллах

   хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай

 

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт Налайх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/433 дугаар захирамжийг  тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

            1. Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажлын байранд ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

           

            2. Баярын үеэр ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүр нарт хуулийн хүрээнд холбогдох эрх зүйн чиглэлээр зааварчилгаа өгч, хяналт тавьж ажиллахыг архив, бичиг хэргийн ажилтан  (Э.Мөнхзул)-д даалгасугай.

 

            3. Батлагдсан хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж, сонор сэрэмжтэй байж,  галын болон болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлж, жижүүрийн дэвтэрт тэмдэглэл хөтөлж, шуурхай удирдлагаар ханган үр дүнг тайлагнан ажиллахыг хариуцлагатай эргүүл, жижүүрүүдэд  үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                         Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

Налайх дүүргийн ерөнхий боловсролын

 сургуулийн сурагчдад замын хөдөлгөөний дүрмийг сурталчлан

таниулах уралдааны зардал гаргах тухай

 

 

Монгол Улсын засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын даргын “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 2019 оны А/64 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд  2019 оны 12  дугаар

сарын 02-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр хүртэл өдөр зохион байгуулсан ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох дадлыг багаас нь зөв хэвшүүлэх, хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх, тэдний идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор замын хөдөлгөөний дүрмийг сурталчлан таниулах уралдааны зардал болох нэмэлт санхүүжилтээр орж ирсэн 500.000 /таван зуун мянган/ төгрөгийг гаргахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн  (Н.Эрдэнэчимэг) зөвшөөрсүгэй.

 

2.Тэмцээний зарцуулалтын тайланг 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

танилцуулахыг архив, бичиг хэрэг дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн (Э.Мөнхзул)- д даалгасугай.

 

 

 

 

                                          ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

 

 

Томилолтын зардал гаргах тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн албаны тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.1, 59.1.3 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалт, Сангийн сайдын 2011 оны 132 дугаар тушаалийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. Мэргэжилтэн Х.Мөнгөнтуяа, Э.Мөнхзул нарыг Дорнод аймаг, Манжуур

  хотын ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах үйл ажиллагаанд 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хооронд оролцуулахаар томилсугай.

   

 2. Туршлага судлах үйл ажиллагаанд шаардагдах 636000 төгрөгийг

  байгууллагын албан томилолтын зардлаас гаргахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн  (Н.Эрдэнэчимэг)-д зөвшөөрсүгэй.

   

 3. Мэргэжилтэн Х.Мөнгөнтуяа, Мөнхзул нарыг туршлагаа түгээн дэлгэрүүж

ажиллахыг үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

     ДАРГА                          Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

“Их нүүдэл” уламжлалт шатрын

тэмцээний зардал гаргах тухай

 

 

Монгол Улсын засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын даргын 2019 оны “Их нүүдэл” уламжлалт шатрын тэмцээний зардал гаргах тухай А/213 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд 2019 оны 10 дугаар

  сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын ерөнхий захирагч С.Амарсайханы нэрэмжит “Их Нүүдэл” уламжлалт шатрын тэмцээний зардал болох  1.800.000 /нэг сая найман зуун мянган/ төгрөгийг “Налайхын боловсрол-2020” төсөл хөтөлбөрийн зардлаас гаргахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн  мэргэжилтэн  (Д.Хонгорзул)-д зөвшөөрсүгэй.

   

 2. Тэмцээний зарцуулалтын тайланг 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

танилцуулахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн  мэргэжилтэн  (Д.Хонгорзул) даалгасугай.

 

 

 

 

                                          ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

 

“Марафон-2019” төсөлт ажлын

зардал гаргах тухай

 

 

Монгол Улсын засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын даргын 2019 оны “Зардал гаргах тухай” А/198 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. “Налайхын боловсрол-2020” хөтөлбөрийн “Марафон-2019” төсөлт ажлын

  хүрээнд амжилт гаргасан сургууль хамт олон, багш, сурагчдыг Дэлхийн багш нарын 25 дахь өдөр, Монголын багш нарын 53 дахь өдрөөр шагнаж урамшуулсугай.

   

 2. “Марафон-2019” төсөлт ажлын хүрээнд сүүлийн 5 жилд элсэлтийн ерөнхий

  шалгалтын хэмжээст онооны дунджаар дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудаас дээгүүр амжилтыг үзүүлсэн 103 дугаар сургуулийг нэгдүгээр хавсралтаар, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хэмжээст оноогоороо  650 ба түүнээс дээш оноо авч, шагнагдах  сурагчдын нэрсийг хоёрдугаар хавсралтаар, бэлтгэсэн сурагчдын хэмжээст онооны дундаж нь улс, нийслэлийн дунджаас дээгүүр буюу 510-аас дээш амжилтыг гаргасан багш нарын нэрсийг гуравдугаар хавсралтаар, дүүргийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн “Оны шилдэг илтгэл” шалгаруулах уралдаанд түрүүлсэн багш нарын нэрсийг дөрөвдүгээр ха

   

  всралтаар, дүүргийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн “Ур чадварын уралдаан”-д түрүүлсэн багш нарын нэрсийг тавдугаар хавсралтаар тус тус баталж урамшуулалыг олгосугай.

   

 3. Урамшуулалын зардал болох 15.979.000 /арван таван сая есөн зуун далан

есөн мянган/ төгрөгийг “Налайхын боловсрол-2020” төсөл хөтөлбөрийн зардлаас гаргахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн  мэргэжилтэн  (Д.Хонгорзул) зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

                                          ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

 

Багш нарын баярын үйл ажиллагааг

зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг , Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн  412 дугаар тогтоолын  4.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Дэлхийн багш нарын 25 дахь өдөр, Монголын багш нарын 53 дахь өдрийг угтан дүүргийн багш нарын баярын үйл ажиллагааг  зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

            Ажлын хэсгийн ахлагч:    

          М.Нандинцэцэг             -Албан ба албан бус боловсрол

                                                                   хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гишүүд:        

                           Х.Мөнгөнтуяа                -Сургуулийн өмнөх боловсролын      

                                                                   асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

                           Н.Алтанмөнх                 -Статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ                     

                                                                    үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

                           Д.Хонгорзул                  -Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох    

                                                                     бүртгэлийн мэргэжилтэн

                           Э.Мөнхзул                     -Архив, бичиг хэрэг дотоод ажил хариуцсан       

                                                                    мэргэжилтэн

                           Р.Цэдэндамбаа             - Голомт цогцолбор сургуулийн захирал     

                          Ж.Батцэцэг                    -119 дүгээр сургуулийн захирал

               Ц.Оюунсайхан               -103 дугаар сургуулийн  захирал

               Д.Цэрэндолгор              -109 дүгээр сургуулийн  захирал                 

               Б.Жавзандулам             - Албан бус-Насан туршийн боловсролын                       

                                                        төвийн захирал

                С.Урнаа                             -Хос-Уянга сургуулийн сургалтын менежер

                Т.Салтанат                       -Чандмань Эрдэнэ сургуулийн захирал

                   Ц.Тунгалаг                     -23 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

                   Д.Долгорсүрэн             -123 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

                   Б.Гандулам                  -140 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

                   Х.Баяраа                      -151 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

                   Ж.Алтан-Од                 -152 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

                   М.Дэлгэрмаа                -153 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

                   И.Өлзийсайхан             -208 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

                   З.Чанцалням                -187 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

                 Н.Эрдэнэцацрал          -Хос Ирээдүй цэцэрлэгийн багш

                 А.Улжан                       - Билэг төгс цэцэрлэгийн эрхлэгч

                    Д.Энхмаа                     -Тэнүүн төгөл цэцэрлэгийн эрхлэгч

                    Ж.Сэнгээ                        -Шинэ Хүслэн цэцэрлэгийн эрхлэгч 

                 Д.Энхмаа                        -Анархүү цэцэрлэгийн эрхлэгч

                 Д.Бэгзсүрэн                       -Нөхөрсөг бяцхан жаалууд цэцэрлэгийн            

                                                           эрхлэгч

           Нарийн бичгийн дарга:      

                О.Оюунтуяа                   -Эрдмийн Оргил цогцолбор сургуулийн

                                                         захирал

 

                 2. Баярын үйл ажиллагааг  өндөр түвшинд зохион байгуулж ажиллахыг ажлын хэсэгт  үүрэг болгосугай.

            3.  Үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, үр дүнг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор тайлагнаж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч  (М.Нандинцэцэг)-д  үүрэг болгосугай.

 

 

                                     ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

Элсэлт зохион байгуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 281 дугаар зүйлийн дэх зүйлийн 281.1.1 заалт, 281.1.4 заалт, Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 12.4 хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, Нийгмийн Хамгаалал, Хөдөлмөр, Сангийн сайдын 2007 оны 307/91/237 тоот хамтарсан тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам”-ын 1 дүгээр хэсгийн 1.4 дэх хэсэг, БСШУС-ын сайдын 2019 оны А/200 дугаар тушаал, Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2019 оны А/45 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. Налайх дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019-2020 оны

  хичээлийн жилийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийг 2019 оны 05 дугаар сарын 13-аас 05 дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

   

 2. Элсэлтийн ажлыг зохион байгуулах дүүргийн комиссыг дараах

  бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

   

  Комиссын дарга:

  М.Нандинцэцэг                   - Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан

  ахлах мэргэжилтэн

  Гишүүд:

  Д.Цэдэндамбаа                   - Голомт цогцолбор сургуулийн захирал

  О.Оюунтуяа                          - Эрдмийн Оргил цогцолбор сургуулийн

  захирал

  Ж.Батцэцэг                           - 119 дүгээр сургуулийн захирал

  Ц.Оюунсайхан                     - 103 дугаар сургуулийн захирал

  Д.Цэрэндолгор                    - 109 дүгээр  сургуулийн захирал

  Т.Салтанат                           - Чандмань-Эрдэнэ сургуулийн захирал

  И Хью Ён                              - Хос-Уянга сургуулийн захирал

   

  Нарийн бичгийн дарга:

  Н.Алтанмөнх                        - Статистик, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

  хариуцсан мэргэжилтэн

   

 3. Элсэлтийг эцэг эх, асран хамгаалагчдад хүндрэл чирэгдэлгүй, ил тод, нээлттэй зохион байгуулж, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг тухай бүр шуурхай шийдвэрлэж ажиллахыг дүүргийн комиссын гишүүдэд үүрэг болгосугай.

   

 4. Элсэлтийн ажлыг чанартай зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавьж нэгдсэн дүн мэдээг 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны дотор танилцуулахыг комиссын дарга /М.Нандинцэцэг/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                                   Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

“Би багш” уралдаант шоу нэвтрүүлгийн

шалгаруулалт явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын яам, “Боловсрол” телевизтэй

  хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн багшийн ажил, мэргэжлийн онцлогийг нийгэмд таниулах, шилдэг арга зүй, ур чадвартай манлайлагч багш нарыг урамшуулан дэмжиж, багш мэргэжлийн нийгмийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Би багш” уралдаант нэвтрүүлгийн хоёрдугаар шатны шалгаруулалтыг орон нутгийн түвшинд удирдамжийн дагуу зохион байгуулсугай.

 2. “Би багш” уралдаант нэвтрүүлгийн хоёрдугаар шатны буюу бүсийн

  шалгаруулалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

  Комиссын дарга:

  М.Нандинцэцэг                   - Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан

  ахлах мэргэжилтэн

  Гишүүд:

  Н.Алтанмөнх                        - Статистик, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

  хариуцсан мэргэжилтэн

  Х.Мөнгөнтуяа                      - Сургуулийн өмнөх боловсролын асуудал

  хариуцсан мэргэжилтэн

  У.Мягмардэлгэр                  - Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэл

  хариуцсан мэргэжилтэн

  Нарийн бичгийн дарга:

  Э.Мөнхзул                            - Архив, бичиг хэрэг, дотоод ажил хариуцсан

  мэргэжилтэн

 3. Сургууль тус бүрээс ажлын хэсэгт ирүүлсэн бүх танилцуулга бичлэгийг

  “5Р” загвар, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шударга, үнэн зөв үнэлж дүгнэхийг ажлын хэсгийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

 4. Ажлын хэсэг нь шалгарсан 2 багшийн бичлэгийг youtube-д байршуулан

        холбоос хаяг, багш нарын танилцуулга, нэрс, орон нутагт шалгаруулалт хийсэн тайлангийн хамт шилдэг 2 бичлэгийг шалгаруулан БСШУСЯ-ны харьяа БМДИ-ийн Багшийн хөгжлийн албанд 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн дотор хүргүүлэхийг ажлын хэсэг (М.Нандинцэцэг)-т  үүрэг болгосугай.  

 

 

 

ДАРГА                             Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

 

“Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих

зөвлөл”-ийг байгуулах  тухай

 

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 заалт, Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1, 13 дугаар зүйлийн 13.13 дахь хэсэг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3.1, 14.3.2, 15 дугаар зүйлийн 15.1.1 дэх заалт, Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/292 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамран сургах журам”-ыг заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1. Хүүхдийг сургуульд тэгш хамран сургах, сургуулийн орчинд дасан зохицох, бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшихэд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий “Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл”-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

Зөвлөлийн ахлагч:              

         М.Нандинцэцэг            -Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан  ахлах   

                                                мэргэжилтэн

Гишүүд:                                  

         П.Нямсүрэн                 -103 дугаар сургуулийн сургалтын менежер                       Б.Мөнгөнцэцэг            -109 дүгээр сургуулийн нийгмийн ажилтан                      Б.Эрболд                     -119 дүгээр сургуулийн нийгмийн ажилтан

                  Ү.Номинчимэг             -Эрдмийн Оргил цогцолбор сургуулийн нийгмийн     

                                                        ажилтан

         З.Бейсэн                       -Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн   

                                                нийгмийн ажилтан

Нарийн бичгийн дарга:      

         Г.Баярмаа                    -Голомт цогцолбор сургуулийн нийгмийн ажилтан

                                                  

2. Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл нь орон нутгийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг нэгтгэн, хүүхдийг сургуулийн орчинд дасан зохицоход туслах, тэдний хөгжлийн онцлог, давуу тал сурч боловсрох, хөгжих хэрэгцээний судалгаа хийх, багш, эцэг, эх, асран хамгаалагчдад  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх,  холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллана.

 

3. Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл нь хүүхдийн боловсролын ялгаатай хэрэгцээг тодорхойлох, дасан зохицоход дэмжлэг үзүүлж, ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, засан сайжруулах, зөвлөгөө өгөх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

 

4. Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл нь төлөвлөгөө боловсруулж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах, болон авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг улирал бүр  тайлагнаж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч /М.Нандинцэцэг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

    Архивын баримтын тооллого явуулах тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Архивын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь заалт, Үндэсний Архивын газрын даргын 2007 оны 59 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”-ын 4.7 дэх хэсэг, Архивын ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/73 дугаар тушаалаар батлагдсан “Архивын баримтын улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам”-ыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Тус хэлтсийн архивын баримтыг  нэгдсэн  тоо  бүртгэлд  хамруулах,

тэдгээрийн тоо хэмжээг гаргах, хадгалалт хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор архивын баримтын нэгдсэн тооллогыг явуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

         Ажлын хэсгийн ахлагч:       

          М.Нандинцэцэг             -Албан ба албан бус боловсрол

                                                                   хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

         Гишүүд:                             

                           У.Мягмардэлгэр            -Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох    

                                                                    бүртгэлийн мэргэжилтэн

                            Х.Мөнгөнтуяа               -Сургуулийн өмнөх боловсролын      

                                                                    асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

                           Н.Алтанмөнх                  -Статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ                     

                                                                     үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

        Нарийн бичгийн дарга:

                              Э.Мөнхзул                     -Архив, бичиг хэрэг дотоод ажил хариуцсан       

                                                                    мэргэжилтэн

2. Хэлтсийн архивын нэгдсэн тооллогыг 2019 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн хооронд зохион байгуулахыг хэлтсийн дэргэдэх бичиг баримт нягтлан шалгах комисст үүрэг болгосугай.

 

3. Архивын нэгдсэн тооллогын үр дүнг 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн дотор тайлагнаж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч  (М.Нандинцэцэг)-т  үүрэг болгосугай.

 

                    

 

 

                                   ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 “Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих

зөвлөл”-ийг байгуулах  тухай

 

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 заалт, Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1, 13 дугаар зүйлийн 13.13 дахь хэсэг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3.1, 14.3.2, 15 дугаар зүйлийн 15.1.1 дэх заалт, Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/292 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамран сургах журам”-ыг заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1. Хүүхдийг сургуульд тэгш хамран сургах, сургуулийн орчинд дасан зохицох, бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшихэд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий “Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл”-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

Зөвлөлийн ахлагч:                           М.Нандинцэцэг   /Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн /

Гишүүд:                                               П.Нямсүрэн /103 дугаар сургуулийн сургалтын менежер/                                                 

Б.Мөнгөнцэцэг /109 дүгээр сургуулийн нийгмийн ажилтан/                                  

Б.Эрболд /119 дүгээр сургуулийн нийгмийн ажилтан/

Ү.Номинчимэг /Эрдмийн Оргил цогцолбор сургуулийн нийгмийн ажилтан/

                                                   З.Бейсэн /АБНТБ төвийн нийгмийн ажилтан/

Нарийн бичгийн дарга:       Г.Баярмаа /Голомт цогцолбор сургуулийн нийгмийн ажилтан/

                                                  

2. Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл нь орон нутгийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг нэгтгэн, хүүхдийг сургуулийн орчинд дасан зохицоход туслах, тэдний хөгжлийн онцлог, давуу тал сурч боловсрох, хөгжих хэрэгцээний судалгаа хийх, багш, эцэг, эх, асран хамгаалагчдад  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх,  холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллана.

 

3. Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл нь хүүхдийн боловсролын ялгаатай хэрэгцээг тодорхойлох, дасан зохицоход дэмжлэг үзүүлж, ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, засан сайжруулах, зөвлөгөө өгөх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

 

4. Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл нь төлөвлөгөө боловсруулж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах, болон авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг улирал бүр  тайлагнаж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч /М.Нандинцэцэг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

Төрийн байгууллагын ажлын зохион

байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт

бэлтгэх ажлын хэсэг томилох тухай

 

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 заалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоол,  Монгол улсын ерөнхий сайдын 2019 оны 46 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/518 дугаар захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/178 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

 1. Тус хэлтсийн төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив,

албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсгийг нэгдүгээр, улсын үзлэгийн бэлтгэл ажилд шаардагдах зардлын төсвийг хоёрдугаар,  улсын үзлэгт бэлтгэхэд хийж гүйцэтгэх  ажлын төлөвлөгөөг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

2. Улсын үзлэгийн бэлтгэл ажилд шаардагдах 204000 (хоёр зуун дөрвөн мянга) төгрөгийг бичиг хэргийн зардлаас гаргахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн (У.Мягмардэлгэр)-д даалгасугай.

3.Улсын үзлэгийг зохион байгуулан явуулах бэлтгэл зохион байгуулалтыг сайтар хангаж, үр дүнтэй ажиллан амжилттай дүгнүүлж дүн мэдээг 2019 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор тайлагнахыг ажлын хэсэг (М.Нандинцэцэг)-д үүрэг болгосугай.  

 

 

 

ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ажлын хэсгийн ахлагч:    

                     М.Нандинцэцэг                   -Албан ба албан бус боловсрол

                                                 хариуцсан мэргэжилтэн

           Гишүүд:                                        

       Х.Мөнгөнтуяа                      -Сургуулийн өмнөх боловсролын асуудал   

                                                      хариуцсан мэргэжилтэн      

                     У.Мягмардэлгэр                 -Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох                           

                                                                  бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн 

                    Н.Алтанмөнх                       -Статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ,      

                                                                  үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

            Нарийн бичгийн дарга     

         Э.Мөнхзул                        -Архив, бичиг хэрэг, дотоод ажил           

                                                     хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бараа материалын хагас

жилийн тооллого хийх тухай

 

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,  Төрийн болон өмчийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэг, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь  хэсгүүдийг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

 1. Тус хэлтсийн 2019 оны хагас жилийн бараа материалын тооллогыг 06

  дугаар сарын 25–ны өдрөөс 28–ны өдрийн  хооронд хийхийг зөвшөөрсүгэй.

   

 2. Тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

          Ажлын хэсгийн ахлагч:      

                    М.Нандинцэцэг                   -Албан ба албан бус боловсрол

                                                хариуцсан мэргэжилтэн

         Гишүүд:                                          

       Х.Мөнгөнтуяа                      -Сургуулийн өмнөх боловсролын асуудал   

                                                      хариуцсан мэргэжилтэн

                                                                                                              

          Нарийн бичгийн дарга:

                    Н.Алтанмөнх                        -Статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ,      

                                                                    үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

3. Байгууллагын хагас жилийн бараа материалын тооллогыг зохих журмын дагуу явуулж дүн мэдээг тайлагнахыг ажлын хэсэг (М.Нандинцэцэг)-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 Ардын хувьсгалын 98 жилийн ойн баяр

наадмын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай

эргүүл томилох тухай

 

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүд, тэдгээрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх  тухай хуулийн 4 дүгээр 4.1.1 дэх заалтыг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

            1. Ардын хувьсгалын 98 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын баярын  өдрүүдэд ажлын байранд ажиллах хариуцлагатай эргүүлийн хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

           

            2. Баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл нарт хуулийн хүрээнд холбогдох эрх зүйн чиглэлээр зааварчилгаа өгч, хяналт тавьж ажиллахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн (У.Мягмардэлгэр)даалгасугай.

 

            3. Батлагдсан хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж, сонор сэрэмжтэй байж,  гал усны аюулаас урьдчилан сэргийлж, шуурхай удирдлагаар ханган үр дүнг тайлагнан ажиллахыг хариуцлагатай эргүүлүүдэд  үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

           

  ДАРГА                             Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

Мэргэжилтнүүдэд ээлжийн амралт

олгох тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, 79.2, 79.5 дэх хэсэг,  байгууллагын “Дотоод журам”-ын 7 дахь зүйлийн 7.4 дэх хэсгүүдийг  тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн 2019 оны ээлжийн амралтын хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

2. Мэргэжилтнүүдийн ээлжийн амралтыг хуваарийн дагуу олгож, холбогдох тооцоог хийхийг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн (У.Мягмардэлгэр)даалгасугай.

 

 

 

     ДАРГА                              Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

Боловсролын баримт бичиг нягтлан

шалгах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Сайдын 2019 оны 156 дугаар тушаалаар батлагдсан “Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам”,  Налайх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/146 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

          1. 2018-2019 оны хичээлийн жилийн төгсөх ангийн сурагчдад олгох боловсролын баримт бичгийг нягтлан шалгах ажлыг 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрөөс  06 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

 

2. Боловсролын баримт бичиг нягтлан шалгах ажлын хэсгийг нэгдүгээр хавсралтаар, боловсролын баримт бичиг нягтлан шалгах ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

3. Боловсролын баримт бичиг нягтлан шалгах ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа багш нарыг боловсролын баримт бичиг нягтлан шалгах хугацаанд үндсэн ажлаас чөлөөлж, ажилласан хугацааны цалин, урамшууллыг олгохыг сургуулийн захирлуудад үүрэг болгосугай.

 

4. Боловсролын баримт бичгийг нягтлан шалгах ажлыг чанартай зохион байгуулж,  2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор тайлагнахыг ажлын хэсэг  (М.Нандинцэцэг)-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

     ДАРГА                             Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

    Мэргэжилтнүүдэд ээлжийн амралт

олгох тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, 79.2, 79.5 дэх хэсэг,  байгууллагын “Дотоод журам”-ын 7 дахь зүйлийн 7.4 дэх хэсгүүдийг  тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн 2019 оны ээлжийн амралтын хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

2. Мэргэжилтнүүдийн ээлжийн амралтыг хуваарийн дагуу олгож, холбогдох тооцоог хийхийг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн (У.Мягмардэлгэр)даалгасугай.

 

 

 

     ДАРГА                              Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

Зардал гаргах тухай

 

 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/639 дүгээр захирамжыг  тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Налайх дүүргийн боловсролын  хэлтсийн албан хаагчдыг сургах сургалтын хөтөлбөр болон 2019 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хэлтсийн дарга Д.Отгонжаргал, төсвийн төлөвлөлт нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн  У.Мягмардэлгэр нарыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-05-ны өдрүүдэд Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны А3 сургалтад хамруулсугай.

2.Сургалтын төлбөрт шаардагдах  140000 (нэг зуун дөчин мянга) төгрөгийг хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардлаас шилжүүлэхийг төсвийн төлөвлөлт нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн  (У.Мягмардэлгэр)-д зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

                                        ДАРГА                                Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

Гурван ээлжээр хичээллэж болзошгүй

үеийн судалгаа хийх ажлын

хэсэг байгуулах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 

 

 1. 2019-2020 оны хичээлийн жилд Голомт цогцолбор сургуулийн 1,2 дугаар

  байрны үйл ажиллагааг зогсоосон тохиолдолд аль ч сургууль 3 дугаар ээлжинд орохгүйгээр сургуулиудын байрны нягтрал, түрээсийн байрны судалгаа тооцоог гаргах, нөхцөл боломжийг судлах, зохицуулалт хийх  ажлын хэсгийг  дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

   

  Ажлын хэсгийн ахлагч:

  М.Нандинцэцэг                   -Албан ба албан бус боловсрол

  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  Гишүүд:

  Р.Цэдэндамбаа                   -Голомт цогцолбор сургуулийн  захирал

   

  Ж.Батцэцэг                         -119 дүгээр сургуулийн захирал

   

  О.Оюунтуяа                        -Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн

  захирал

   

  Ч.Цог-Эрдэнэ                       -Голомт цогцолбор сургуулийн ерөнхий

  нягтлан  бодогч

   

  Нарийн бичгийн дарга:

  Н.Алтанмөнх                             -Статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ,

  үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

   

 2. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж үр дүнд хяналт тавьж

  судалгааг 2019 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн дотор танилцуулж ажиллахыг ажлын хэсэг  (М.Нандинцэцэг)-д үүрэг болгосугай.

   

   

   

   

  ДАРГА                                Д.ОТГОНЖАРГАЛ

   

   

   

   

  Гамшиг ослоос хамгаалах орон тооны                                                                                            бус штаб байгуулах тухай

   

   

  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2.1 дэх заалт, Монгол Улсын Шадар сайдын 2013 оны 07 дугаар тоот тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

   

  Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабын Мэргэжлийн ангийн томилгоог

  нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

  Гамшиг, ослын үед ажиллах бэлэн байдлыг хангах, гамшгаас хамгаалах

  төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлж ажиллахыг орон тооны бус штабын дарга (Х.Мөнгөнтуяа)-д даалгасугай.

   

   

   

   

   

  ДАРГА                              Д.ОТГОНЖАРГАЛ

   

   

    

  Иргэн Б.Сүхбаатарын гомдлын дагуу

  ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай

   

   

  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын сайдын 2018 оны А/243 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг  тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

   

  1.Дүүргийн төрийн өмчийн 153 дугаар цэцэрлэгийн удирдлага, багш ажилтнуудын ёс зүй, байгууллагын үйл ажиллагаа, ажлын хариуцлагын талаар гомдол ирсний дагуу ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

   

  Ажлын хэсгийн ахлагч:

  Х.Мөнгөнтуяа                        -Сургуулийн өмнөх боловсролын асуудал

  хариуцсан мэргэжилтэн

  Гишүүд:

  У.Мягмардэлгэр                    -Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох

  бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

  Нарийн бичгийн дарга

  Э.Мөнхзул                              -Архив, бичиг хэрэг, дотоод ажил

  хариуцсан мэргэжилтэн

   

  2. Ажлын хэсгийн ажилласан холбогдох дүгнэлтийг 2019 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн дотор танилцуулахыг ажлын хэсэг (Х.Мөнгөнтуяа)-т үүрэг болгосугай.

   

   

  ДАРГА                             Д.ОТГОНЖАРГАЛ

   

  Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

   

   

  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 281 дугаар зүйлийн  281.3, Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, 12 дугаар зүйлийн 12.4, “Ажлын хэсэг байгуулах” тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/49 дүгээр захирамж, “Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай” Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/06 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1 дүгээр ангийн хамран сургах тойрог тогтоох, сурагчдын бүртгэлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах үүрэг бүхий дэд  ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

 3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019-2020 оны хичээлийн жилд дүүргийн

  боловсролын салбарт  шинээр баригдаж байгаа цэцэрлэгүүдийн барилга, барилга угсралтын ажлын явцын гүйцэтгэлд хяналт тавих, нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар  ханган ажиллах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

  Ажлын хэсгийн дарга:

  У.Мягмардэлгэр              Боловсролын хэлтсийн төсвийн төлөвлөлт, нягтлан

  бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

  Гишүүд :

  Д.Даваасүрэн                    Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн

  хэлтсийн Боловсрол, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын

  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

  Б.Галмөнх                          Засаг даргын Тамгын газрын Хот төлөвлөлтийн

  хэлтсийн архитектур, хот төлөвлөлт, дахин

  төлөвлөлт, барилга байгууламжийн асуудал

  хариуцсан мэргэжилтэн

  Р.Лхагвасүрэн                    Mэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Хөдөлмөрийн

  хяналтын улсын байцаагч

  Нарийн бичгийн дарга

  Х.Мөнгөнтуяа                   Боловсролын хэлтсийн сургуулийн өмнөх

  боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

   

 4. Дээрх цэцэрлэгүүдийн хөрөнгө оруулалт болон барилгын ажлын явц,

  нэгдсэн дүн мэдээг 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хоёр долоо хоног тутамд батлагдсан маягтын дагуу гаргаж Нийслэлийн Боловсролын газарт хүргүүлэхийг мэргэжилтэн  (Х.Мөнгөнтуяа)-д үүрэг болгосугай.

 5. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт тавин ажиллаж, мэдээ
 1. Ажлын хэсгийг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, төлөвлөгөө гарган ажиллахыг дэд ажлын хэсэг (М.Нандинцэцэг)-т үүрэг болгосугай.

   

   

   

   

  ДАРГА                             Д.ОТГОНЖАРГАЛ

   

   

   

   

   

  Улсын төрөлжсөн олимпиадын хоёрын

  давааг зохион явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

   

   

  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 64 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Улсын  төрөлжсөн олимпиад зохион байгуулах нийтлэг журам”-ыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. Улсын төрөлжсөн олимпиадын хоёрын давааг зохион явуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

  Ажлын хэсгийн ахлагч:

  М.Нандинцэцэг                             -Албан ба албан бус боловсрол

  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  Гишүүд:

  Э.Цэхшад                                      -Голомт цогцолбор сургуулийн сургалтын

  менежер

  Я.Нарандулам                                 -Голомт цогцолбор сургуулийн сургалтын

  менежер

  Д.Батчулуун                                   -Голомт цогцолбор сургуулийн сургалтын

  менежер

  Ч.Одонтуяа                                    -Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн

  сургалтын менежер

  Ч.Оюунхулан                                -Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн

  сургалтын менежер

  Р.Алтангэрэл                       -119 дүгээр сургуулийн сургалтын

  менежер

  С.Ганбат                                        - 119 дүгээр сургуулийн сургалтын

  менежер

  Л.Эрдэнэчимэг                             - 119 дүгээр сургуулийн сургалтын

  менежер

  П.Нямсүрэн                                    - 103 дугаар сургуулийн сургалтын

  менежер

  О.Оюун                                          - 103 дугаар сургуулийн сургалтын

  менежер

  Д.Мөнхзул                                         - 109 дүгээр сургуулийн сургалтын

  менежер

  С.Урнаа                                             -Хос-Уянга сургуулийн сургалтын менежер

  Б.Отгонцэцэг                           -Чандмань-Эрдэнэ шашны сургуулийн

  сургалтын менежер

   

  Нарийн бичгийн дарга:

  Н.Алтанмөнх                             -Статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ,

  хариуцсан мэргэжилтэн

   

 2. Улсын төрөлжсөн олимпиадын хоёрын давааг зохион явуулах

  удирдамжийг хавсралтаар баталсугай.

   

  3. Улсын төрөлжсөн олимпиадыг зохион  байгуулж, үр дүнг 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн дотор танилцуулахыг ажлын хэсэг (М.Нандинцэцэг)-т үүрэг болгосугай.

   

   

  ДАРГА                             Д.ОТГОНЖАРГАЛ

   

   

  Цэцэрлэгүүдийн барилга, барилга

  угсралтын ажлын явцын гүйцэтгэлд хяналт

  тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

   

   

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь  хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 28.1 дүгээр зүйлийн 28.1.1, 28.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

   

тайлан, үр дүнг сар тутам танилцуулж ажиллахыг ажлын хэсэг  (У.Мягмардэлгэр)-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

                                        ДАРГА                                Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах

   хариуцлагатай эргүүл томилох тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь  хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2, 78.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хаврын тэргүүн сарын сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүлийн хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

2. Эргүүлүүд үүргээ хариуцлагатай гүйцэтгэж, дүүргийн ерөнхий жижүүрийн 70232727 дугаарын утсанд эргүүлийн хугацаанд байгууллагын орчинд гарч байгаа өөрчлөлт, аюулгүй байдлыг мэдэгдэж, жижүүрийн тэмдэглэлээ тогтмол хөтөлж, ажиллахыг архив, бичиг хэрэг дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн  (Э.Мөнхзул)-д  даалгасугай.

 

 

 

 

       ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

Хэлтсийн эцэг эхийн зөвлөл

байгуулах тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолыг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

 1. Тус хэлтсийн хүүхэд хамгаалалын бодлогын жишиг баримт бичгийг

  хавсралтаар байгуулсугай.

   

 2. Тус хэлтсийн эцэг эхийн зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Зөвлөлийн дарга:         

               М.Нандинцэцэг                - Албан ба албан бус  боловсрол     

                                                                      хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн

Гишүүд:                                   

                         Н.Алтанмөнх                    - Статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ                      

                                                                      үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

               Х.Мөнгөнтуяа                  - Сургуулийн өмнөх  боловсролын асуудал         

                                                           хариуцсан мэргэжилтэн

 

                          Э.Мөнхзул                     - Архив, бичиг хэрэг, дотоод ажил хариуцсан       

                                                                    мэргэжилтэн

 

3. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган хүүхдийн талаар баримтлах бодлого боловсруулж, байгууллагын албан хаагчдын хүүхдүүдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх, боловсрол эзэмших, нийгэмших, хүмүүжүүлэхэд нь эцэг эхтэй хамтран ажиллаж туслалцаа үзүүлэхийг эцэг эхийн зөвлөл (М.Нандинцэцэг)-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                              Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

Байгууллагын дотоод журам шинэчлэн

 батлах тухай

 

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, 130 дугаар зүйлийн 130.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

 1. Налайх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсролын хэлтсийн

  дотоод журмыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

   

 2. Байгууллагын дотоод журмыг мөрдөж ажиллахыг хэлтсийн

  мэргэжилтнүүдэд үүрэг болгосугай.

   

 3. Хэлтсийн дотоод журмыг шинэчлэн тогтоосонтой холбогдуулан хэлтсийн

даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрийн А/14 дүгээр тоот тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.

 

 

 

 

ДАРГА                                 Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

Сэтгэгдлүүд  
АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Мэдээний сэтгэгдэлд nd.edub.edu.mn хариуцлага хүлээхгүй.
 
 
Хүүхдийн автобус техникийн үзлэгт хамруулах удирдамж
2020-02-03 14:40
Мэдээлэл зүйн багш нараас авч байгаа судалгаа.
2020-02-01 11:22
Тэтгэвэрт гарсан багш нарыг ажиллуулах зөвлөмж
2020-01-31 14:49
Номын санч нарт: Сургуулиудад хүргэгдсэн түрээсийн сурах бичгийн багцын тоо болон эргэлтийн санд шилжүүлэх төлбөрийн хэмжээг мэйлээр явуулсан. Шийт 3 дээрх маягтын дагуу түрээсийн орлогын талаарх мэдээг 01/30 дотор ирүүлнэ үү.
2020-01-27 11:10
Улсын мэргэжлийн хяналтаас гаргасан мэдэгдлийг хүргүүлж байна. Хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу?. Хяналт, шалгалт хийгдэх хугацааг тухайн үед нь зарлана.
2020-01-23 11:13
01/24-ны 14 цагт сургалтын менежерүүд Голомт ЦС дээр А/156 журмын сургалттай.
2020-01-23 09:50
Амжилтын гараа уралдаан зохион байгуулах чиглэл
2020-01-22 09:35
Боловсролын салбарын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн маргааш 01/22-ны 15 цагт Боловсролын хэлтсийн 309 өрөөнд /Номын сан/ зохион байгуулагдана.
2020-01-21 10:22
Томуу, томуу төст өвчний тархалт өндөр байгаатай холбогдуулан сурагчдын амралтын хугацааг сунгах тухай саналаа Эрүүл мэндийн яамнаас БСШУСЯ-нд хүргүүлсний дагуу амралтыг сунгах шийдвэр гаргаж, хичээл нэгдүгээр сарын 20-ны даваа гарагт эхлэхээр боллоо
2020-01-06 11:45
Боловсролын баримт бичиг тулгах ажлын хэсгийн 09:00 цагийн хурал түр хугацаагаар хойшилсон тул та бүхэн бэлтгэл ажлаа хангаж байна уу.
2019-06-06 09:36
СУРГАЛТЫН ЗАР:
2019-01-15 12:15
Туслах багш нарын сургалт 2017 оны 06 дугаар сарын 02-10-ны өдрүүдэд БЗД-ийн 122 дугаар цэцэрлэгт зохион байгуулагдана.
2017-05-26 15:07
Цэцэрлэгийн удирдлага, багш нарын дунд "Зуны сургалт" явагдана. Сонирхоорой.
2017-05-26 14:49
Эхний жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын сургалт 2017,05,25-ны өдөр болно.
2017-05-19 14:53
Сургалтын менежерүүдэд зориулсан сургалтын хуваарь
2017-05-16 14:36
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох чиглэлээр 9-р ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага хүлээн авах тухай.
2017-05-04 11:48
МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРГИЙН МАТЕРИАЛЫГ ЦАХИМААР АВНА
2017-05-04 11:30
СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД
2017-05-04 11:23
Гэр бүлд бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зайны сургалтын гарын авлагын багц” боловсруулах ажлын хүрээнд хийгдсэн “БЯЦХАН ЦОХ” сэтгүүлийн тусгай дугаарыг гардуулах үйл ажиллагааны удирдамж
2017-04-11 11:41
2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14 цагт дүүргийн цагдаагийн хэлтэст нийгмийн ажилтнууд, арга зүйч нар хуралтай.
2017-04-06 14:30
 
 • өнөөдөр241
 • өчигдөр249
 • нийт519465