Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтэс

Хэлтсийн даргын тушаал


2019-01-15 13:58:50

2018.12.28 А/15 

Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажиллах

   хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай

 

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт Налайх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/433 дугаар захирамжийг  тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

            1. Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажлын байранд ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

           

            2. Баярын үеэр ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүр нарт хуулийн хүрээнд холбогдох эрх зүйн чиглэлээр зааварчилгаа өгч, хяналт тавьж ажиллахыг архив, бичиг хэргийн ажилтан  (Э.Мөнхзул)-д даалгасугай.

 

            3. Батлагдсан хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж, сонор сэрэмжтэй байж,  галын болон болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлж, жижүүрийн дэвтэрт тэмдэглэл хөтөлж, шуурхай удирдлагаар ханган үр дүнг тайлагнан ажиллахыг хариуцлагатай эргүүл, жижүүрүүдэд  үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                         Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 оооо0оооо


 2018.08.17 А/14 

Элсэлт зохион байгуулах тухай

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1, 28.1.4 дэх хэсэг, Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.4 дэх заалт, Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, Нийгмийн Хамгаалал, Хөдөлмөр, Сангийн сайдын 2007 оны 307/91/237 тоот хамтарсан тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам”-ын 1 дүгээр хэсгийн 1.4 дэх заалт, Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2018 оны А/73 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

          1.Налайх, Багахангай дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийг 2018 оны 08 дугаар сарын 20-ноос 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

               2.2018-2019 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийн ажлыг зохион байгуулах комиссыг Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2018 оны А/73 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Гишүүд:                                

            Р.Цэдэндамбаа        -Голомт цогцолбор сургуулийн захирал

            Д.Нансалмаа            -Эрдмийн Оргил цогцолбор сургуулийн захирал

            Ж.Батцэцэг               -119 дүгээр сургуулийн захирал

            Ц.Оюунсайхан          -103 дугаар сургуулийн захирал

            Д.Цэрэндолгор          -109 дүгээр бага сургуулийн захирал

            А.Сүхболд                  -Хангай цогцолбор сургуулийн захирал

           С.Урнаа                       -Хос-Уянга сургуулийн сургалтын менежер

                      Т.Салтанат                  -Чандмань-Эрдэнэ  шашны сургуулийн  захирал

                                                                  

           Нарийн бичгийн дарга:    

                      М.Нандинцэцэг           - Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан       

                                                            ахлах мэргэжилтэн

Элсэлтийг эцэг эх, асран хамгаалагчдад хүндрэл чирэгдэлгүй, ил тод, нээлттэй зохион байгуулж, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг тухай бүр шуурхай шийдвэрлэж ажиллахыг комиссын гишүүдэд үүрэг болгосугай.

 

 1. Элсэлтийн ажлыг чанартай зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж нэгдсэн дүн мэдээг 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны дотор танилцуулахыг нарийн бичгийн дарга /М.Нандинцэцэг/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                                   Д.ОТГОНЖАРГАЛ


оооо0оооо
 2018.08.16 А/13  

Электрон самбарыг данс бүртгэлд

авах тухай

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.2 заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 4, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсгүүдийг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1. Хэлтсийн өмч хамгаалах байнгын комиссын  шийдвэрийн дагуу төсвийн хөрөнгөөр авсан 6.883.694.40 төгрөгийн үнэ бүхий электрон самбарыг үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэж авахыг зөвшөөрсүгэй.

 

          2. Хууль тогтоомжийн дагуу үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэж, хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт, хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн (Ш.Чимэгбаатар)-т даалгасугай.

 

 

                                                        

 

 

ДАРГА                               Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 оооо0оооо

 

 

2018.08.16 А/12
 
 Тестийн программ
V2  скайнерийг  данс

бүртгэлд авах тухай

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.2 заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 4, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсгүүдийг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1. Хэлтсийн өмч хамгаалах байнгын комиссын шийдвэрийн дагуу төсвийн хөрөнгөөр авсан 3.500.000 төгрөгийн үнэ бүхий тестийн программ V2  скайнерийг үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэж авахыг зөвшөөрсүгэй.

 

         2. Хууль тогтоомжийн дагуу үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэж, хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт, хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн (Ш.Чимэгбаатар)-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                         Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

оооо0оооо

 

2018.08.13 А/11  
Мэргэжилтэн Ш.Чимэгбаатарт ээлжийн

амралт олгох тухай

 

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, 79.2, 79.4, 79.5.2 дах заалт, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалалын сайдын  2000 оны 166 дугаар тушаалын 4, 14 дүгээр заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Тус  хэлтсийн мэргэжилтэн Ш.Чимэгбаатарын 2018 оны ээлжийн амралтыг хавсралтад заасан хуваарийн дагуу олгосугай.

2. Ээлжийн амралтыг хуваарийн дагуу олгож,  ээлжийн амралтын олговрын тооцоог хийхийг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн (Ш.Чимэгбаатар)-т  даалгасугай.

 

 

 

     ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 оооо0оооо

 

2018.06.26 А/10  Ээлжийн амралт олгох тухай

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт,  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, 79.2, 79.5 дэх хэсгүүдийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн 2018 оны ээлжийн амралтын хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

2. Мэргэжилтнүүдийн ээлжийн амралтыг хуваарийн дагуу олгож, холбогдох тооцоог хийхийг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн (Ш.Чимэгбаатар)даалгасугай.

 

 

 

     ДАРГА                              Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

 2018.06.26 А/09   Ардын хувьсгалын 97 жилийн ойн баяр

наадмын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл,

жижүүр томилох тухай

 

 

Монгол  улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг,  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

 

            1. Ардын хувьсгалын 97 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын баярын  өдрүүдэд ажлын байранд ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

           

            2. Баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүр нарт хуулийн хүрээнд холбогдох эрх зүйн чиглэлээр зааварчилгаа өгч, хяналт тавьж ажиллахыг архив, бичиг хэргийн ажилтан  (Э.Мөнхзул)-д даалгасугай.

 

            3. Батлагдсан хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж, сонор сэрэмжтэй байж,  гал усны аюулаас урьдчилан сэргийлж, шуурхай удирдлагаар ханган үр дүнг тайлагнан ажиллахыг хариуцлагатай эргүүл, жижүүрүүдэд  үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

           

  ДАРГА                             Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 


2018.06.26 А/08  Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн

бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2, 16.5.6 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэг, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Тус хэлтсийн үндсэн хөрөнгө, эргэлтийн хөрөнгийн эзэмшил,  ашиглалтад хяналт тавих үүрэг бүхий “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Зөвлөлийн дарга:         

                         Э.Мөнхзул                         - Архив, бичиг хэргийн ажилтан

                                                                  

Гишүүд:                                   

                         Н.Алтанмөнх                    - Статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ                      

                                                                      үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

            Нарийн бичгийн дарга:          

                Х.Мөнгөнтуяа                - Сургуулийн өмнөх  боловсролын асуудал          

                                                          хариуцсан мэргэжилтэн

                                                

2. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг хавсралтаар баталсугай.

           3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан хэлтсийн даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/01 дүгээр тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.

 

 

 

ДАРГА                           Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

   2018.06.04 А/07  Боловсролын баримт бичиг нягтлан шалгах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Сайдын 2008 оны 112 дугаар тушаалын 4 дүгээр зүйлийн 4.2, 2013 оны А/309 дүгээр  тушаал, Налайх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/198 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

          1. 2017-2018 оны хичээлийн жилийн  төгсөх ангийн сурагчдад олгох боловсролын баримт бичгийг нягтлан шалгах ажлыг 2018 оны 06 дугаар сарын 06-аас 06 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд  зохион байгуулсугай.

 

2. Боловсролын баримт бичиг нягтлан шалгах ажлын хэсгийг нэгдүгээр хавсралтаар, боловсролын баримт бичиг нягтлан шалгах ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

4. Боловсролын баримт бичгийг нягтлан шалгах ажлыг чанартай зохион байгуулж,  2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор тайлагнахыг ажлын хэсэг  (М.Нандинцэцэг)-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

         ДАРГА                            Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

 

2018.05.30 А/06  Б.Өнөрбаярын гомдлын дагуу ажиллах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Сайдын 2007 оны 41 дүгээр тушаалын 2 дугаар зүйлийн 2.3.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. Дүүргийн төрийн өмчийн 151 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч Х.Баяраагийн

  харилцаа, ёс зүй, ажлын хариуцлагын талаар гомдол ирсний дагуу ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

   

  Ажлын хэсгийн ахлагч:

  М.Нандинцэцэг                 - Албан ба албан бус  боловсрол

  хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн

  Гишүүд:

  Ш.Чимэгбаатар                 -Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох

  бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

   

  Нарийн бичгийн дарга:

  Х.Мөнгөнтуяа                  -Сургуулийн өмнөх  боловсрол

  хариуцсан мэргэжилтэн

   

   

  2. Ажлын хэсгийн ажилласан холбогдох дүгнэлтийг 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн дотор танилцуулахыг ажлын хэсгийн ахлагч  (М.Нандинцэцэг)-т үүрэг болгосугай.

   

   

   

   

  ДАРГА                       Д.ОТГОНЖАРГАЛ

   

   

   

   

  2018.05.14 А/05  Томилолтын зардал гаргах тухай

   

   

  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн албаны тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.1 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалт, Засгийн газрын 1995 оны 218 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2011 оны 132 дугаар тушаалийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтэс, ерөнхий боловсролын сургууль,

  цэцэрлэгт тэргүүн туршлага солилцох, арга зүйтэй танилцахаар ажилласан  албан ба албан бус боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн М.Нандинцэцэг, статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Н.Алтанмөнх, сургуулийн өмнөх боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Х.Мөнгөнтуяа нарт албан томилолтын зардал олгосугай.

   

 2. Албан томилолтын зардал 426000 төгрөгийг байгууллагын төсөвт

  зардлаас гаргахыг  төсвийн төлөвлөлт,  нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн  (Ш.Чимэгбаатар)-т зөвшөөрсүгэй.

   

   

   

   

   

   

  ДАРГА                          Д.ОТГОНЖАРГАЛ

   

   

   

  2018.04.18 А/04  Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын сорилго

  зохион байгуулах тухай

   

  Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2, 16.5.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит элсэлтийн ерөнхий шалгалтын

  урьдчилсан сорилго шалгалтыг ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулах удирдамжийг нэгдүгээр хавсралтаар, сорилго шалгалтанд шаардагдах зардлын төсвийг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

   

 2. Сорилго шалгалтын зардал 344000 /гурван зуун дөчин дөрвөн мянга/

  төгрөгийг хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардлаас  гаргахыг төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн  мэргэжилтэн  (Ш.Чимэгбаатар)-т зөвшөөрсүгэй.

   

   

   

   

   

  ДАРГА                              Д.ОТГОНЖАРГАЛ

   

   

   оооо0оооо

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2018.02.13 А/03Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах

  хариуцлагатай эргүүл томилох тухай

   

   

  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь  заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2, 78.3 дахь заалт, Налайх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/29 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. Хаврын тэргүүн сарын сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүлийн хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

  2. Эргүүлүүд үүргээ хариуцлагатай гүйцэтгэж, дүүргийн ерөнхий жижүүрийн 70232727 дугаарын утсанд эргүүлийн хугацаанд байгууллагын орчинд гарч байгаа өөрчлөлт, аюулгүй байдлыг мэдэгдэж, жижүүрийн тэмдэглэлээ тогтмол хөтөлж, ажиллахыг архив, бичиг хэргийн ажилтан  (Э.Мөнхзул)-д  даалгасугай.

   

   

   

   

   

  ДАРГА                              Д.ОТГОНЖАРГАЛ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2018.01.19 А/02 Гомдлын дагуу ажиллах ажлын

  хэсэг байгуулах тухай

   

   

  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. Дүүргийн төрийн өмчийн 153 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч М.Одгэрэлийн

харилцаа, ёс зүй, ажлын хариуцлагын талаар гомдол ирсний дагуу ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:         

                         М.Нандинцэцэг                 - Албан ба албан бус  боловсрол     

                                                                      хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн

Гишүүд:                                   

               О.Батзаяа                         -Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох    

                                                                     бүртгэлийн  мэргэжилтэн

 

            Нарийн бичгийн дарга:          

                Х.Мөнгөнтуяа                - Сургуулийн өмнөх  боловсролын асуудал          

                                                          хариуцсан мэргэжилтэн

                                                

 

              2. Ажлын хэсгийн ажилласан холбогдох дүгнэлтийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор танилцуулахыг ажлын хэсгийн ахлагч  (М.Нандинцэцэг)-т үүрэг болгосугай.  

 

 

 

                                                      

ДАРГА                       Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

2018.01.08 А/01 Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь  заалт, “Байгууллагын дотоод журам”-ын 6 дугаар зүйлийн 6.2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

 1. Дүүргийн Боловсролын хэлтсийн албан хаагчдын ажил үүргийн

хуваарийг хавсралтаар баталж, 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

2.Ажил үүргийн хуваарийг хэлтсийн албан хаагчдад танилцуулж,  хяналт

тавьж ажиллахыг албан ба албан бус боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн (М.Нандинцэцэг)-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                           Д.ОТГОНЖАРГАЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдлүүд  
АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Мэдээний сэтгэгдэлд nd.edub.edu.mn хариуцлага хүлээхгүй.
 
 
СУРГАЛТЫН ЗАР:
2019-01-15 12:15
Боловсролын баримт бичиг тулгах ажлын хэсгийн 09:00 цагийн хурал түр хугацаагаар хойшилсон тул та бүхэн бэлтгэл ажлаа хангаж байна уу.
2017-06-06 09:36
Туслах багш нарын сургалт 2017 оны 06 дугаар сарын 02-10-ны өдрүүдэд БЗД-ийн 122 дугаар цэцэрлэгт зохион байгуулагдана.
2017-05-26 15:07
Цэцэрлэгийн удирдлага, багш нарын дунд "Зуны сургалт" явагдана. Сонирхоорой.
2017-05-26 14:49
Эхний жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын сургалт 2017,05,25-ны өдөр болно.
2017-05-19 14:53
Сургалтын менежерүүдэд зориулсан сургалтын хуваарь
2017-05-16 14:36
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох чиглэлээр 9-р ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага хүлээн авах тухай.
2017-05-04 11:48
МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРГИЙН МАТЕРИАЛЫГ ЦАХИМААР АВНА
2017-05-04 11:30
СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД
2017-05-04 11:23
Гэр бүлд бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зайны сургалтын гарын авлагын багц” боловсруулах ажлын хүрээнд хийгдсэн “БЯЦХАН ЦОХ” сэтгүүлийн тусгай дугаарыг гардуулах үйл ажиллагааны удирдамж
2017-04-11 11:41
2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14 цагт дүүргийн цагдаагийн хэлтэст нийгмийн ажилтнууд, арга зүйч нар хуралтай.
2017-04-06 14:30
МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ
2017-04-05 14:57
Эхний жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт
2017-04-03 11:44
ЕБС-ийн багш нарын дунд зохион байгуулах "Зөв зан чанар-Хотын соёл" илтгэлийн уралдааны удирдамж
2017-03-30 12:44
"Сонгодог жүжиг миний ертөнцөөр" илтгэлийн уралдаан
2017-03-30 12:43
"Царцаа Намжил-Үлгэрч хүүхэд" уралдаан
2017-03-30 12:41
"Царцаа Намжиил" шилдэг бүтээлийн уралдаан
2017-03-30 12:38
Магистрын сургалтанд урьж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн edub.edu.mn сайтнаас аваарай.
2017-03-27 09:43
"Эко боловсролын чиг хандлага, ногоон цэцэрлэг" сэдэвт онол, практикийн бага хурал хойшлогдлоо.
2017-03-27 09:34
сургалтын менежерүүдийн сургалт
2017-02-07 14:34
 
 • өнөөдөр186
 • өчигдөр313
 • нийт446884