Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтэс

“Сургалтын хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сургалтын хуваарь


2019-08-26 10:01:39

галтын хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сургалт

Хэвлэлийн мэдээ

Сургуулийн өмнөх болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг цаг үеийн

шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн хөгжүүлж ирсэн билээ. Сургалтын хөтөлбөрийг 1921 оноос 1940

он хүртэл 20 жилийн, 1940-1998 онд 10 жилийн, 1998-2014 онд дундажаар 4 жилийн

давтамжтайгаар шинэчилж иржээ. Одоо мөрдөж байгаа бага боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг

2014, суурь боловсролын хөтөлбөрийг 2015, бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөрийг 2016 оноос

батлан хэрэгжүүлж байна.

Ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж, хөгжүүлж ирсэн түүхэн

практикаас авч үзэхэд дэлхийн чиг хандлага, манай орны бодит түүхэн шаардлагаар сургалтын

хөтөлбөрийг үе үе шинэчилж ирсэн боловч аль нэг хөтөлбөрийг судалгааны үр дүн үндэслэн

хэрэгжих явцад нь сайжруулалт (update) хийж, хэрэгжилтийг дэмжсэн тохиолдол байхгүй тул энэ

удаагийн ажил нь хөтөлбөрт сайжруулалт хийсэн анхны туршлага гэж үзэх боломжтой.

Сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалтыг агуулгын давхардлыг арилгах, залгамж холбоог тодорхой

болгох, хүндрэлийг арилгах, суралцах үйлийн тоог цөөлж багтаамжийг багасгах, суралцагчийн

эзэмших мэдлэг, чадварын илэрхийлэл болсон суралцахуйн зорилтын томьёоллыг онол арга зүйн

шаардлагад нийцүүлэн засах, шинээр томьёолох зэрэг арга замаар хийсэн.

Бага боловсролын бүх судлагдахууны сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг нийт 1242 суралцахуйн

зорилтоор тодорхойлж байсан бол сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрт 755 болж дунджаар 35.5%

буурсан байна. Энэ мэтчилэн суурь боловсрол 8.7%, бүрэн дунд боловсрол 9.2%-аар агуулга тус

тус буурсан байна. Энэ баримт бол зөвхөн тоон өөрчлөлт юм.

Сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалтын гол асуудал нь чанарын сайжруулалт юм. Чанарын

сайжруулалтыг агуулга дахь суралцахуйн зорилтын үндсэн шаардлага болсон төрх байдал

/гүйцэтгэл, нөхцөл, шалгуур/-ыг тодорхой болгох замаар хэрэгжүүлсэн.

Мөн энэ удаагийн сайжруулалт нь зөвхөн сургалтын хөтөлбөрийн агуулга төдийгүй зорилго, зорилт,

үнэлгээний арга зүйг сайжруулсан. Тухайлбал, бага, суурь боловсролын үнэлгээний зорилт,

шалгуур, жинг тодорхойлж хөтөлбөрт тусгаж өгсөн.

Сургалтын хөтөлбөрүүдийг сайжруулахаас гадна тэдгээрийг хэрэгжих нөхцөл боломжийг бий

болгох, хэрэгжилтийг дэмжих талаар сургалт семинар зохион байгуулах хэрэгцээ орон нутаг болон

нийслэлийн дүүргүүдээр явж ажиллахад багш нар маань хэлж байсан. Учир нь “багш нар

сургалтын цөм хөтөлбөрт тусгасан хичээл тус бүрд тодорхой заасан зарчим зорилго, зорилт

зэргийг ерөнхийдөө ойлгож байгаа хэдий ч хөтөлбөрийг сурагчийн тодорхой чадамжуудад

буулгах нь хүндрэлтэй байгаа” тухай санал ихээр гарч байлаа. Мөн суралцахуйн зорилтын

тодорхойлолтыг тодорхой үйл, ур чадварыг ажиглаж болохуйц, хэмжиж болохуйц, сурагчийн

чадамжийн хүрээнд байхаар тодорхойлох, шинэчлэх шаардлагатай гэж саналдаа тусгасныг бид

харгалзан үзсэн.

2019 оны 08 дугаар сарын 05-10-ны өдрүүдэд үндэсний хэмжээнд сургалт явуулах үндэсний сургагч

550 багш бэлтгэгдсэн. Эдгээр сургагч багш нар 08 дугаар сарын 15-аас орон нутагт, 08 дугаар

сарын 27-30-ны өдрүүдэд нийслэлд сургалтаа хийх юм. Сургалтад Монголын бүх багш нар,

сургуулийн удирдлага /нийт 44000 хүн, үүнээс нийслэлд 16529/, БСУГ-ын дарга, мэргэжилтэнг

бүрэн хамруулж байгаагаараа онцлогтой. Үүний зэрэгцээ мэргэжлийн боловсролын ерөнхий

эрдмийн багш нар, багш бэлтгэдэг их дээд сургуулийн дидактикийн багш нар, ажил идэвхтэй хайж

буй багш нар сургалтад оролцох нь нээлттэй байна.

“Сургалтын хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сургалт

Хэвлэлийн мэдээ

Сургуулийн өмнөх болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг цаг үеийн

шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн хөгжүүлж ирсэн билээ. Сургалтын хөтөлбөрийг 1921 оноос 1940

он хүртэл 20 жилийн, 1940-1998 онд 10 жилийн, 1998-2014 онд дундажаар 4 жилийн

давтамжтайгаар шинэчилж иржээ. Одоо мөрдөж байгаа бага боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг

2014, суурь боловсролын хөтөлбөрийг 2015, бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөрийг 2016 оноос

батлан хэрэгжүүлж байна.

Ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж, хөгжүүлж ирсэн түүхэн

практикаас авч үзэхэд дэлхийн чиг хандлага, манай орны бодит түүхэн шаардлагаар сургалтын

хөтөлбөрийг үе үе шинэчилж ирсэн боловч аль нэг хөтөлбөрийг судалгааны үр дүн үндэслэн

хэрэгжих явцад нь сайжруулалт (update) хийж, хэрэгжилтийг дэмжсэн тохиолдол байхгүй тул энэ

удаагийн ажил нь хөтөлбөрт сайжруулалт хийсэн анхны туршлага гэж үзэх боломжтой.

Сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалтыг агуулгын давхардлыг арилгах, залгамж холбоог тодорхой

болгох, хүндрэлийг арилгах, суралцах үйлийн тоог цөөлж багтаамжийг багасгах, суралцагчийн

эзэмших мэдлэг, чадварын илэрхийлэл болсон суралцахуйн зорилтын томьёоллыг онол арга зүйн

шаардлагад нийцүүлэн засах, шинээр томьёолох зэрэг арга замаар хийсэн.

Бага боловсролын бүх судлагдахууны сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг нийт 1242 суралцахуйн

зорилтоор тодорхойлж байсан бол сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрт 755 болж дунджаар 35.5%

буурсан байна. Энэ мэтчилэн суурь боловсрол 8.7%, бүрэн дунд боловсрол 9.2%-аар агуулга тус

тус буурсан байна. Энэ баримт бол зөвхөн тоон өөрчлөлт юм.

Сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалтын гол асуудал нь чанарын сайжруулалт юм. Чанарын

сайжруулалтыг агуулга дахь суралцахуйн зорилтын үндсэн шаардлага болсон төрх байдал

/гүйцэтгэл, нөхцөл, шалгуур/-ыг тодорхой болгох замаар хэрэгжүүлсэн.

Мөн энэ удаагийн сайжруулалт нь зөвхөн сургалтын хөтөлбөрийн агуулга төдийгүй зорилго, зорилт,

үнэлгээний арга зүйг сайжруулсан. Тухайлбал, бага, суурь боловсролын үнэлгээний зорилт,

шалгуур, жинг тодорхойлж хөтөлбөрт тусгаж өгсөн.

Сургалтын хөтөлбөрүүдийг сайжруулахаас гадна тэдгээрийг хэрэгжих нөхцөл боломжийг бий

болгох, хэрэгжилтийг дэмжих талаар сургалт семинар зохион байгуулах хэрэгцээ орон нутаг болон

нийслэлийн дүүргүүдээр явж ажиллахад багш нар маань хэлж байсан. Учир нь “багш нар

сургалтын цөм хөтөлбөрт тусгасан хичээл тус бүрд тодорхой заасан зарчим зорилго, зорилт

зэргийг ерөнхийдөө ойлгож байгаа хэдий ч хөтөлбөрийг сурагчийн тодорхой чадамжуудад

буулгах нь хүндрэлтэй байгаа” тухай санал ихээр гарч байлаа. Мөн суралцахуйн зорилтын

тодорхойлолтыг тодорхой үйл, ур чадварыг ажиглаж болохуйц, хэмжиж болохуйц, сурагчийн

чадамжийн хүрээнд байхаар тодорхойлох, шинэчлэх шаардлагатай гэж саналдаа тусгасныг бид

харгалзан үзсэн.

2019 оны 08 дугаар сарын 05-10-ны өдрүүдэд үндэсний хэмжээнд сургалт явуулах үндэсний сургагч

550 багш бэлтгэгдсэн. Эдгээр сургагч багш нар 08 дугаар сарын 15-аас орон нутагт, 08 дугаар

сарын 27-30-ны өдрүүдэд нийслэлд сургалтаа хийх юм. Сургалтад Монголын бүх багш нар,

сургуулийн удирдлага /нийт 44000 хүн, үүнээс нийслэлд 16529/, БСУГ-ын дарга, мэргэжилтэнг

бүрэн хамруулж байгаагаараа онцлогтой. Үүний зэрэгцээ мэргэжлийн боловсролын ерөнхий

эрдмийн багш нар, багш бэлтгэдэг их дээд сургуулийн дидактикийн багш нар, ажил идэвхтэй хайж

буй багш нар сургалтад оролцох нь нээлттэй байна.


“Сургалтын хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сургалт

Хэвлэлийн мэдээ

Сургуулийн өмнөх болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг цаг үеийн

шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн хөгжүүлж ирсэн билээ. Сургалтын хөтөлбөрийг 1921 оноос 1940